Karttapalvelut

GTK:n karttakäyttöliittymät sisältävät runsaasti havainto- ja mittaustietoa sekä niistä tehtyjä tulkintoja.

Metallimalmit, teollisuusmineraalit ja malminetsintä

Mineral Deposits and Exploration (MDaE)

Suomen malmi- ja teollisuusmineraaliesiintymät uudessa kaivossektorille suunnatussa palvelussa.

Palveluun

Fennoscandian Mineral Deposits application, malmiesiintymätietokanta ja kartat

Karttasovellus sisältää mineraaliesiintymät, kaivokset, metallogeeniset alueet sekä geologiset ja geofysikaaliset kartat Fennoskandian alueelta, sekä linkit ladattaviin karttatiedostoihin, tietokantaan ja kriittisten mineraalien tietokoosteisiin.

Palveluun

MPM Online Tool

Työkalulla voidaan hyödyntää GTK:n paikkatietoaineistoja ArcGIS ohjelmistoperheen spatiaalisten analyysifunktioiden avulla ja mallintaa mahdollisia malminetsintäalueita Pohjois-Suomen alueella.

Palveluun

Kallioperätutkimus

Suomen kallioperä

Hakupalvelu saumattomaan kallioperäkarttaan (DigiKP200, 1:200 000 kallioperäkartta) ja geologisiin yksiköihin sekä niihin liittyviin sähköisiin julkaisuihin.

Palveluun

Vesihuolto

Lähde

Lähde-verkkopalvelu kokoaa yhteen ja tuo kaikkien hyödynnettäväksi GTK:n tekemien pohjavesitutkimusten tulokset. Lisäksi palvelu tarjoaa yleistä tietoa Suomen pohjavesivaroista.

Palveluun

Maa- ja kallioperä, rakentaminen ja maankäytön suunnittelu

Maankamara

Karttapalvelu tarjoaa tuoreimman kuvan Suomen maa- ja kallioperästä. Karttakuvaan on yhdistetty MML:n laserkeilausaineistosta tuotettu korkeusmalli.

Palveluun

Happamat sulfaattimaat

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja ominaisuudet Suomen rannikkoalueella.

Palveluun

Pohjatutkimukset

Usean eri tuottajan aineistosta koottu pohjatutkimustietojen katselu- ja latauspalvelu.

Palveluun

Maaperän taustapitoisuudet (TAPIR)

Karttapalvelu laskee maaperän alueellisia taustapitoisuusarvoja tietokantaan tallennettujen pitoisuushavaintojen perusteella.

Palveluun

Turvemaiden kartoitus

Suot ja turvemaat

Suo- ja turvemaiden maankäyttö sekä kartoitetut turvevarat.

Palveluun