Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille – Tunnistus

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö Vesienhallinta
Projektin kesto
01.08.2017 -
Verkkosivusto
http://www.syke.fi/hankkeet/tunnistus

Esittely

Suomen suurin yksittäinen ympäristöongelma ovat koko rannikollamme ja osittain myös sisämaassa esiintyvät happamat sulfaattimaat. Maankäyttö happamilla sulfaattimailla aiheuttaa monen tyyppisiä ongelmia ympäristölle ja rakenteille, joiden takia on tärkeää tunnistaa riskialueet ja tiedostaa niillä toimiminen.
Tällä hetkellä Suomessa happamilla sulfaattimailla käytössä oleva tunnistusmenetelmä on aikaa vievä, ja hidastaa monien hankkeiden etenemistä.

Projektin tavoitteena on kehittää maasto/kenttälaboratorio-olosuhteissa nopeasti tuloksia antavia ja luotettavasti toimivia happamien sulfaattimaiden tunnistusmenetelmiä. Tavoitteena on myös kehittää menetelmiä, joilla voidaan arvioida maaperän happamuuspotentiaalia. Happamuuspotentiaalin avulla voidaan arvioida muodostuvaa happamuus- ja metallikuormituksen suuruutta ja arvioida sen perusteella sulfaattimaiden käsittelytarvetta (esimerkiksi kalkitustarvetta). Tällä tiedolla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä erilaisissa maankäytön toiminnoissa sekä selkeyttää käsittelyä ympäristölupaprosessissa.
Projektin tavoitteena on lisäksi viedä sulfaattimaihin liittyvää tutkimustietoa käytännön toimijoille hankealueella.

Projektilistaukseen